Wycena tłumaczeń w ciągu 30 minut

Tłumaczenia na 50 języków

Darmowa wycena

Regulamin

Regulamin świadczenia usług Polskiego Biura Tłumaczeń

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zleceń na wykonywanie tłumaczeń składanych za pośrednictwem strony www.polskiebiurotlumaczen.pl lub adresu mailowego polskiebiuro@interia.pl  .Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Polskie Biuro Tłumaczeń zobowiązuje się do wykonania tłumaczenia zgodnie z ustalonymi przez Biuro Tłumaczeń i Klienta warunkami zlecenia.
 3. Wielkość jednej strony tłumaczeniowej to 1500 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń zwykłych oraz 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń przysięgłych. Zlecenia obejmujące tekst zawierający mniej znaków niż 1500 przy tłumaczeniach zwykłych lub 1125 przy tłumaczeniach przysięgłych są traktowane jako cała strona.
 4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że jakość tekstu tłumaczenia pozostaje w ścisłej zależności od tekstu oryginału. Niekonsekwencje, błędy, niejasności i niespójności w tekście oryginalnym mogą negatywnie wpływać na tekst tłumaczenia. Polskie Biuro Tłumaczeń nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za usterki tekstu tłumaczenia wynikające z usterek tekstu oryginalnego.
 5. Jeżeli przy tłumaczeniu zachodzi konieczność zastosowania specyficznej terminologii, Klient powinien dostarczyć glosariusz zawierający słownictwo, które należy uwzględnić podczas wykonywania tłumaczenia. W innym przypadku Polskie Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie prawo do zastosowania słownictwa poprawnego, choć mogącego odbiegać od tego stosowanego przez Klienta.
 6. Tłumaczenia przeznaczone do publikacji podlegają dodatkowej weryfikacji (płatnej +50% wartości zlecenia), a po ich wykonaniu, przed publikacją, wymagają akceptacji ze strony Klienta.
 7. Polskie Biuro Tłumaczeń podejmuje niezbędne środki w celu ochrony danych Klienta i tekstów zlecanych do tłumaczenia. Polskie Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie prawo do udostępnienia tekstów osobom współpracującym z Polskim Biurem Tłumaczeń w celu realizacji zlecenia.
 8. Płatność w przypadku klientów indywidualnych oraz przy pierwszym zleceniu pochodzącym od innych podmiotów jest dokonywana z góry. Strony mogą uzgodnić inną formę terminu płatności dla danego zlecenia. Przed dokonaniem płatności Klient ma prawo otrzymać próbkę tłumaczenia.
 9. Prawa autorskie do tłumaczeń Klient nabywa w chwili opłacenia danego tłumaczenia. Z tą też chwilą nabywa prawo do wykorzystania tłumaczeń na wszystkich polach, z wyjątkiem tłumaczeń przeznaczonych do publikacji, do których to stosuje się punkt 6.
 10. Polskie Biuro Tłumaczeń zobowiązuje się wykonywać usługi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz z należytą starannością i odpowiada przed Zamawiającym za poprawność merytoryczną, stylistyczną oraz leksykalną wykonywanych na jego rzecz tłumaczeń.
 11. Termin realizacji zlecenia nie obejmuje sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Termin realizacji zlecenia jest ustalany po przyjęciu zlecenia i materiałów do tłumaczenia.
 12. W przypadku niedotrzymania przez Polskie Biuro Tłumaczeń terminu wykonania zlecenia, Klientowi przysługuje rabat w wysokości 5% wartości zlecenia za każdy dzień opóźnienia. Kwota rabatu nie może przekroczyć 50% wartości zlecenia. W przypadku opóźnień przekraczających 10 dni, klient ma prawo odstąpić od umowy.
 13. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia muszą zostać zgłoszone niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty udostępnienia Klientowi przetłumaczonego tekstu. Niezgłoszenie zastrzeżeń w powyższym terminie oznacza, że Klient przyjmuje wykonane tłumaczenie bez zastrzeżeń i jego prawo do złożenia reklamacji wygasa. Nieopłacenie przez Klienta należności za tłumaczenie w terminie powoduje wygaśnięcie prawa do złożenia reklamacji.
 14. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Polskie Biuro Tłumaczeń jest zobowiązane do usunięcia wad tłumaczenia w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 7 dni. Jeżeli Polskie Biuro Tłumaczeń nie zdoła usunąć wad w tym terminie, Klient ma prawo do zwrotu kwoty w wysokości odpowiadającej stosunkowi ilości tekstu przetłumaczonego wadliwie do całości tekstu podlegającego tłumaczeniu.
 15. Reklamacji nie podlegają: układ graficzny tłumaczenia, jeśli nie był uzgodniony, stylistyka tłumaczenia, terminologia, jeśli jest poprawna.
 16. Polskie Biuro Tłumaczeń nie odpowiada za straty i szkody poniesione przez Klienta w związku z wykonaniem danego zlecenia. Zakres i charakter odpowiedzialności Polskiego Biura Tłumaczeń jest ograniczony do przypadków wymienionych w niniejszym Regulaminie.
 17. Zlecając tłumaczenie Klient zezwala Polskiemu Biuru Tłumaczeń na umieszczenie swojego loga lub nazwy na stronie www.polskiebiurotlumaczen.pl wśród klientów, dla których Polskie Biuro Tłumaczeń wykonywało swoje usługi.
 18. Polskie Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny.
Szybka wycena

Szybka wycena

Skontaktuj się z nami